ಮುಖಪುಟ / ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು Eb Altox + Sheet Metal Keyguardsx + right side bell keysx + Dave Guardala New Yorkx 2