ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Straight Tone Holesx + Eb alto - Low Ax 1