ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក rolled tone holesx + Sheet Metal Keyguardsx 3