ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Sheet Metal Keyguardsx + silver platedx + right side bell keysx 2