இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Sheet Metal Keyguardsx + silver platedx + right side bell keysx 2