• Eb Alto - sn 49xx - 1943 - Nickel - Alliance Eb Alto - sn 49xx - 1943 - Nickel - Alliance