C Soprano 56159 (I think)
C Soprano 77316 (1958)
C Soprano 77316 (1958)

Silver - From yves330 on ebay